DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BARBARA ARTIOMOW

Kieruje działalnością szkoły od 1 września 1991 roku

- stwarza warunki wszechstronnego rozwoju ucznia

- sprawuje nadzór nad zajęciami edukacyjnymi

- reprezentuje szkołę na zewnątrz

tel. kontaktowy: 791 793 620