ZARZĄDZENIE Nr 11/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

z dnia 17 lutego 2017r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz59)

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;
 2. przedszkolu – należy przez to rozumieć, także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
 • 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin, określa się następujące terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- terminod dnia 10 marca do 30 marca 2017r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - terminod dnia 31 marca do 12 kwietnia 2017r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termindo dnia 17 kwietnia 2017r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – terminod dnia 17 do 24 kwietnia 2017r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu24 kwietnia 2017r.
 • 3

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin, określa się następujące terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym- terminod dnia 28 kwietnia do 9 maja 2017r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – terminod dnia 12 do 18 maja 2017r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin :19 maja 2017r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – terminod dnia 22 do 25 maja 2017r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:w dniu 26 maja 2017r.
 • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

 • 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gąbin oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.