Działalność uczniowska

W szkole działają organizacje uczniowskie:

Ekologia to jeden z najbardziej wiodących problemów XXI wieku, gdyż dla każdego człowieka nie ma ważniejszej rzeczy od środowiska, które nas otacza, w którym żyje i bez którego na pewno by nie przetrwał. Problematyka ekologiczna stanowi czołowy element procesu wychowawczo-dydaktycznego w szkole. Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo wzbogacać swoją wiedzę w tym zakresie na zajęciach działającego w szkole pod kierunkiem p. Beaty Drzymała Klubu Młodego Ekologa.

Praca tej organizacji oparta jest na Programie Edukacji Ekologicznej, którego założeniem ogólnym jest propagowanie wśród całej społeczności szkolnej i w lokalnym środowisku zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Misją programu jest wykształcenie u uczniów świadomości, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za obecny
i przyszły stan środowiska naturalnego.

Ogólne cele kształcenia:

 • skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną,
 • rozwijanie wrażliwości wobec przyrody (miłości do przyrody, troskliwości wobec organizmów żywych, chęci ich ochrony i pielęgnacji),
 • zdobywanie wiedzy poprzez podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • kształcenie emocjonalnej więzi z lokalnym środowiskiem,
 • utrwalenie humanitarnej postawy wobec zwierząt.

Cele szczegółowe:

 • dostrzeganie przyrodniczych walorów lokalnego środowiska,
 • nabywanie umiejętności obserwacji lasu, jako ekosystemu oraz zmian w nim zachodzących pod wpływem działalności człowieka,
 • poznanie podstawowych gatunków roślin występujących w poszczególnych warstwach lasu, umiejętne rozpoznawanie gatunków drzew,
 • znajomość zagrożeń dla lasu,
 • znajomość różnorodnych funkcji lasu,
 • dostrzeganie wpływu pracy leśników na ochronę lasów i odnoszenie się z szacunkiem do zawodu leśnika,
 • rozpoznawanie i nazywanie gatunków zwierząt leśnych i rozumienie potrzeby ich dokarmiania,
 • podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody.

Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej odbywa się bardzo często poza szkołą. Uczniowie kilkakrotnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez leśników w Izbie Przyrodniczo – Leśnej w Nadleśnictwie Łąck, a także na wyjazdach na Zielone Szkoły w Sendeniu, Goreniu Dużym, Suchym Dębie (koło Gdańska) oraz na wycieczkach w Górach Świętokrzyskich i nad morzem (trasa Międzyzdroje – Świnoujście). Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia i porównania walorów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Wolińskiego Parku Narodowego. Zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Leśne na Świętym Krzyżu i zobaczyli najsłynniejszy w Polsce Pomnik Przyrody – Dąb Bartek.
Uczniowie corocznie włączają się w akcje sprzątania świata, sadzenia lasu i dokarmiania ptaków zimą. Obchodzą Dzień Zwierząt, Dni Lasu i Zadrzewień, a szczególną uwagę poświęcają Dniu Ziemi. Zazwyczaj organizują w tym dniu różnego rodzaju występy artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy i kiermasze, przyciągające do szkoły całą lokalną społeczność. Dzięki pracy młodych ekologów szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku. Od lat biorą też udział w kolejnych edycjach konkursu Porządkujemy i Odnawiamy Las odbywającego się pod patronatem Tygodnika Płockiego. Realizacja różnych kategorii tego konkursu bardzo integruje całą społeczność szkolną.

Realizacja programu, jak i większość działań praktycznych w terenie odbywa się pod czujnym okiem leśniczego Leśnictwa Gąbin pana Macieja Krzemińskiego. Aktualnie młodzi ekolodzy przystąpili do projektu Lasy Dla Zrównoważonego Rozwoju, który realizuje z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

GALERIA ZDJĘĆ

SKO przy naszej szkole działa od 1998r. Zaczynając od klasy 0 – wszyscy uczniowie mogą zostać członkami naszej szkolnej kasy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że dzieci bardzo systematycznie dokonują wpłat na swoje książeczki. I chociaż czasami są to symboliczne sumy, to na koniec roku dzieci wypłacają pieniążki i mogą przeznaczyć na własny, czasami wymarzony cel.

Ponadto na zakończenie roku szkolnego, za swoja systematyczność członkowie SKO są nagradzani przez BS w Gąbinie licznymi upominkami. Na pikniku pt. „Święto pieczonego ziemniaka” w 2012r  Zarząd BS ufundował nagrody dla zwycięzców licznych konkursów.

Co roku nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS”.

Tyle człowiek wart, ile może pomóc drugiemu.

Prof. J. Aleksandrowicz

W szkole od wielu lat działa Szkolne Koło PCK

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż,
w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własną ustawę i działa
w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania Szkolne Koło PCK jest ogniwem wspierającym ten proces. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK PCK obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża.

Celem działalności SK PCK jest:

 • upowszechnianie profilaktyki,
 • kształcenie nawyków dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • wyrabianie nawyków dbałości o bezpieczeństwo,
 • wyrabianie wśród uczniów gotowości do podejmowania zadań opiekuńczych oraz budzenie wrażliwości na losy i potrzeby innych ludzi,
 • wyrabianie nawyków dbałości o środowisko.

Do głównych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 1. Prowadzenie akcji o tematyce prozdrowotnej – Dzień bez papierosa, Dni Kultury Zdrowotnej, Zdrowe Zęby – Biały Uśmiech, Jedz owoce i warzywa.
 2. Prowadzenie spotkań na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Organizowanie akcji zbierania zabawek, odzieży, pomocy szkolnych i żywności –Dzień bez głodu, pomagamy potrzebującym – bądź z nami itp..
 4. Udział w akcjach ogólnopolskich związanych z ochroną środowiska – Sprzątanie świata.
 5. Zaznajamianie dzieci i młodzieży szkolnej z historią Czerwonego Krzyża.
 6. Zaznajamianie uczniów z ideą krwiodawstwa w naszym kraju.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest p. Magdalena Łyzińska