Warszawa, 1 kwietnia 2016 r.

Podmioty odpowiedzialne za konkurs

Organizatorem programu jest McDonald’s Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000097409 NIP 521-008-81-10. Podmiotem koordynującym program jest agencja 24/7Communications sp. z o.o., ul. Świętojerska 15, 00-236 Warszawa, NIP 118-15-75-985.

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są publiczne szkoły podstawowe z terenu całego kraju. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się w żadnym stopniu z uczestnictwem w programie głównym „Bezpieczna jazda”. Zespoły uczniowskie pracujące nad inicjatywami mogą liczyć maksymalnie trzydzieści osób.

Formuła i cel Konkursu

 1. Konkurs jest elementem uzupełniającym program „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”. Polega on na przygotowaniu i przeprowadzeniu w wyznaczonym terminie dowolnej inicjatywy mającej na celu promocję zasad ruchu drogowego, bezpiecznego zachowania na drodze a także stosowania materiałów odblaskowych. Ma ona służyć podniesieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w otoczeniu szkoły (tj. najbliższej okolicy, mieście, gminie etc.).
 2. Powyższa inicjatywa ma służyć kształtowaniu u młodzieży szkolnej umiejętności:
 • odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym,
 • identyfikowania zagrożeń wynikających z ruchu drogowego,
 • oraz konstruktywnego i kolektywnego rozwiązywania problemów i wychodzenia naprzeciw stwierdzonym potrzebom.
 1. Inicjatywa może polegać na działaniach zarówno w samej szkole jak i poza nią. Działania te mogą wprowadzać namacalne zmiany w świecie realnym bądź prowadzić do podniesienia wiedzy i wypromowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Do realizacji swojego projektu szkoła może zainicjować współpracę z innymi podmiotami (władze publiczne, Policja, Straż Miejska, parafia, media itp.)

Zgłoszenie do konkursu

 1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie dodatkowym powinny w terminie do 29 kwietnia 2016 roku zadeklarować to poprzez przesłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oprócz deklaracji uczestnictwa zgłoszenie nie musi zawierać żadnych innych treści, w szczególności zarysu planowanych działań. Deklaracja ma na celu jedynie pokazanie Organizatorowi skalę zainteresowania Konkursem. 2. W terminie do 20 maja 2016 roku szkoły uczestniczące w konkursie powinny wysłać zgłoszenie zawierające opis podjętej inicjatywy. Zgłoszenie powinno być wysłane na adres: 24/7Communication, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa koniecznie z dopiskiem „Bezpieczna jazda”. O jego przyjęciu zadecyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenie powinno być przygotowane na formularzu dostępnym na stronie www.bezpiecznajazda.com.pl. Oprócz formularza szkoła powinna załączyć dokumentację inicjatywy (np. zdjęcia, materiały video, kronikę z realizacji, wycinki prasowe itp.). Niekompletne wypełnienie formularza lub brak jakiejkolwiek dokumentacji skutkować będą nieuwzględnieniem zgłoszenia w konkursie. Taki sam skutek będzie miało nadejście zgłoszenia po ww. terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na wyłonieniu spośród zgłoszeń spełniających formalne kryteria trzech, które otrzymają równorzędne nagrody. Ich wyboru dokona Komisja Konkursowa. Liczba członków Komisji będzie nieparzysta, nie mniejsza niż 3. W przypadku różnicy zdań o wyniku rozstrzyga głosowanie i zwykła większość głosów. Komisja zbierze się w dniach 23 – 27 maja.
 2. Dokonując wyboru komisja weźmie pod uwagę m.in. następujące elementy:
 3. a) trafne zidentyfikowanie problemu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 4. b) określenie najbardziej efektywnego sposobu działania,
 5. c) stopień aktywizacji uczniów szkoły do przeprowadzenia inicjatywy,
 6. d) pozyskanie do współpracy partnerów spoza szkoły,
 7. e) skuteczność i trwałość osiągniętych rezultatów.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie listy nagrodzonych szkół na stronie internetowej www.bezpiecznajazda.com.pl w terminie do 31 maja 2016 roku. Dodatkowo koordynatorzy zwycięskich szkół zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub mailowo.
 9. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przewiduje się odwołania.

Nagrody

 1. Zwycięskie szkoły otrzymają miasteczko ruchu drogowego wraz z wyposażeniem Wyposażenie będzie obejmować maty, znaki drogowe oraz sygnalizator świetlny. Nauczyciele koordynujący realizację inicjatywy zostaną nagrodzeni premią pieniężną w wysokości 1000 zł netto. Wszyscy uczniowie zaangażowani w realizację programu drobne upominki.
 2. Przekazanie nagród nastąpi do 17 czerwca 2016r

Regulamin na stronie www.ces.edu.pl/albus