Samorząd Miasta i Gminy Gabin realizował projekt pt: „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”, był to projekt systemowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działania podjęte przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin:

  1. W dniu 01.03.2013r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”, w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  2. W dniu 12 lipca 2013 r. w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak podpisał umowę nr UDA-POKL.09.01.02-14-139/13-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-139/13 „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. W okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r. realizacja projektu w szkołach.

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Gąbin zostały objęte projektem, tj. z miejscowości Gąbin, Dobrzyków,  Nowe Grabie, Nowy Kamień, Czermno, Borki.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013/2014, składał się z dwóch działań:

  1. Działanie nr 1 - „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”.
  2. Działanie nr 2 - „Zajęcia dodatkowe dla szkół podstawowych”.

Cel projektu:

Celem działań podejmowanych w w/w projekcie było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostały zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Dofinansowanie:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wynosi 221 712,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Miasta i Gminy Gąbin.

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANE BYŁY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 h

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 h

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 h

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych–matematyczno przyrodnicze–30 h

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych– muzyczne 30 h

Koordynatorem projektu w szkole była p. Żaneta Dymek 

GALERIA ZDJĘĆ