„AKADEMIA SMYKA” W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWYM GRABIU

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin realizował projekt pn: „Akademia Smyka”.

Projekt nr POKL.09.01.01-14-149/11 był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Działania:

1.W dniu 4 listopada 2011r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Akademia Smyka” w ramach projektu konkursowego.

 1. W dniu 15 maja 2012r. projekt ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 949/159/12.
 2. W dniu 26.09.2012r podpisanie umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POKL.09.01.01-14-149/11-00
 3. W okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2014r.  realizacja projektu w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu.
  Beneficjent projektu -  Miasto i Gmina Gąbin

Celem głównym projektu jest objęcie edukacją przedszkolną 23 dzieci w wieku 3-5 lat (grupa 3-4-latków i 5-latków) ze wsi Nowe Grabie, Grabie Polskie, Ludwików oraz z terenu gminy Gąbin w okresie 2 lat szkolnych poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu.

Celami szczegółowymi są:
-rozwój kompetencji edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez realizację podstawy programowej
-objęcie opieką specjalistyczną psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną dzieci w wieku 3-5 lat
-wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i kulturalnych.

W miesiącach lipiec-wrzesień 2013r została przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dzieci do Punktu Przedszkolnego zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników i Uczestnictwa w Projekcie „Akademia Smyka”.

Punkt Przedszkolny zapewniał dzieciom objętych wsparciem w ramach projektu:

 • zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 3-4-latki i 5-latki
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • realizację programu nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • zajęcia dodatkowe w tym: język angielski, rytmikę
 • opiekę logopedyczną dla 4 dzieci, psychologiczną  dla 10 dzieci i medyczną
 • pomoce dydaktyczne dla 23 dzieci
 • wyprawki szkolne (w tym roku szkolnym dla 4 dzieci: podręczniki, zeszyt w kratkę, gładki, w linię, piórnik z wyposażeniem)
 • dostęp do bezpiecznych i edukacyjnych zabawek
 • przyjazną i radosną atmosferę nauki i zabawy w grupie rówieśniczej
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek)
 • wycieczki i imprezy edukacyjne
 • porady dla rodziców

Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w godz. 7.00-16.00

Ponadto w ramach projektu został przeprowadzony generalny remont łazienek z dostosowaniem dla potrzeb dzieci w wieku 3-4-lat, a także sal wychowania przedszkolnego. Na potrzeby działalności punktu przedszkolnego zostały zakupione meble, zabawki, materiały do prowadzenia zajęć.

Dnia 7 listopada 2013r za zgodą MJWPU została zwiększona liczba uczestników projektu z 23 na 34. Komisja Rekrutacyjna przyjęła dzieci z listy rezerwowej do udziału w projekcie. Powyższa zmiana wynika ze zmian demograficznych na terenie gminy oraz z powodu rosnącego zainteresowania edukacją przedszkolną. Zmiany te nie miały  negatywnego wpływu na jakość wsparcia oferowanego w ramach  edukacji przedszkolnej ani nie spowodowały zmian wartości, rezultatów i produktów projektu.

Kierownik projektu: Dorota Czajkowska
Asystent kierownika projektu: Renata Tarka
Opiekun Punktu Przedszkolnego: Barbara Artiomow
Pracownik finansowo-księgowy: Joanna Stańczak

Biuro projektu: Sala nr 7 w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu

GALERIA ZDJĘĆ