Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym i równocześnie trudnym momentem nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was samych.

Nowe miejsce, nowi nauczyciele, nowi koledzy i koleżanki, nowe wymagania i zasady panujące w klasie mogą stanowić dla pierwszoklasisty źródło stresu, a dla Państwa podstawę niepewności co do tego, jak dziecko sobie poradzi w nowym środowisku i z jakim skutkiem podejmie nową rolę – rolę ucznia. To jak będzie przebiegała adaptacja dziecka do szkoły zależy w dużym stopniu od Państwa!

Chcę dostarczyć kilku rad i wskazówek odnośnie tego, jak możecie wesprzeć proces adaptacji Waszej pociechy do środowiska szkolnego

Nasza placówka to kameralna szkoła. Priorytetem jest dobre wychowanie młodych ludzi oraz jak najlepsze przygotowanie ich do kolejnych etapów edukacji. Doskonale przygotowana kadra, zapewnia jakość takiego kształcenia nawet podczas zdalnego nauczania. Sukcesywnie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na wzbogacenie bazy lokalowej i dydaktycznej.

Edukacja i wychowanie „od bobasa do nastolatka” 3w1: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

docxNOWY_apel_KWP.docx14.28 KB

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.które nakłada na nas obowiązek nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zachowaniem realizacji podstawy programowej - jesteśmy wszyscy zobowiązani do pracy zdalnej.

Jest to niewątpliwie dla nas wszystkich NOVUM. Teraz możemy wykazać swoje umiejetności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami technicznymi i pracą w sieci. Wiemy , że nie wszyscy macie jednakowe możliwości techniczne i umiejętności. To podobnie jak my. Wierzymy, że uda nam się wspólnymi siłami przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres. Będziemy wspólnie rozwiązywać problemy, które wynikną w trakcie. Liczymy na Wasze wsparcie i pomoc, jak również cenne uwagi. Dbajcie o siebie, bo najważniejsze jest teraz zdrowie. Pamiętajcie , że w dniu dzisiejszym /25.03/ zostały zaostrzone ograniczenia . Bądźcie odpowiedzialni – zostańcie w domu!

W związku z obowiązkiem zdalnego nauczania na poszczególnych grupach wychowawczych na Facebooku  zostały przedstawione  szkolne zasady realizacji podstawy programowej podczas epidemii.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Informujemy, że trwa rekrutacja do szkoły dzieci do klasy I oraz oddziału przedszkolnego i Punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz uczniów do klas starszych. Ogłoszenie list przyjętych odbędzie się w dniu 10.04.2020 roku tj. piątek.

W miarę możliwości przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zgłaszania do klasy I naszej szkoły dzieci urodzone w roku 2013 i ewentualnie 2014.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).

Zapisu dziecka do Punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.