w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

docxNOWY_apel_KWP.docx14.28 KB

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.które nakłada na nas obowiązek nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zachowaniem realizacji podstawy programowej - jesteśmy wszyscy zobowiązani do pracy zdalnej.

Jest to niewątpliwie dla nas wszystkich NOVUM. Teraz możemy wykazać swoje umiejetności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami technicznymi i pracą w sieci. Wiemy , że nie wszyscy macie jednakowe możliwości techniczne i umiejętności. To podobnie jak my. Wierzymy, że uda nam się wspólnymi siłami przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres. Będziemy wspólnie rozwiązywać problemy, które wynikną w trakcie. Liczymy na Wasze wsparcie i pomoc, jak również cenne uwagi. Dbajcie o siebie, bo najważniejsze jest teraz zdrowie. Pamiętajcie , że w dniu dzisiejszym /25.03/ zostały zaostrzone ograniczenia . Bądźcie odpowiedzialni – zostańcie w domu!

W związku z obowiązkiem zdalnego nauczania na poszczególnych grupach wychowawczych na Facebooku  zostały przedstawione  szkolne zasady realizacji podstawy programowej podczas epidemii.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Informujemy, że trwa rekrutacja do szkoły dzieci do klasy I oraz oddziału przedszkolnego i Punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz uczniów do klas starszych. Ogłoszenie list przyjętych odbędzie się w dniu 10.04.2020 roku tj. piątek.

W miarę możliwości przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zgłaszania do klasy I naszej szkoły dzieci urodzone w roku 2013 i ewentualnie 2014.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).

Zapisu dziecka do Punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach
i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę
o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Drodzy Uczniowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach,
związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie
szczególnej ostrożności.
Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu
zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej,
w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki
komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.
Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas
wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez
nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania
do egzaminów. Swoją aktywność zaplanujcie racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń
do rozwoju indywidualnych pasji.