Tyle człowiek wart, ile może pomóc drugiemu.

Prof. J. Aleksandrowicz

W szkole od wielu lat działa Szkolne Koło PCK

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż,
w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własną ustawę i działa
w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania Szkolne Koło PCK jest ogniwem wspierającym ten proces. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK PCK obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża.

Celem działalności SK PCK jest:

 • upowszechnianie profilaktyki,
 • kształcenie nawyków dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • wyrabianie nawyków dbałości o bezpieczeństwo,
 • wyrabianie wśród uczniów gotowości do podejmowania zadań opiekuńczych oraz budzenie wrażliwości na losy i potrzeby innych ludzi,
 • wyrabianie nawyków dbałości o środowisko.

Do głównych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 1. Prowadzenie akcji o tematyce prozdrowotnej – Dzień bez papierosa, Dni Kultury Zdrowotnej, Zdrowe Zęby – Biały Uśmiech, Jedz owoce i warzywa.
 2. Prowadzenie spotkań na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Organizowanie akcji zbierania zabawek, odzieży, pomocy szkolnych i żywności –Dzień bez głodu, pomagamy potrzebującym – bądź z nami itp..
 4. Udział w akcjach ogólnopolskich związanych z ochroną środowiska – Sprzątanie świata.
 5. Zaznajamianie dzieci i młodzieży szkolnej z historią Czerwonego Krzyża.
 6. Zaznajamianie uczniów z ideą krwiodawstwa w naszym kraju.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest p. Magdalena Łyzińska